Acasă»Leasing»Documente necesare

Documente necesare întocmirii dosarului de leasing


Persoane juridice

• Copie CUI + copie CIF

• Act constitutiv, statut şi acte adiţionale

• Copie CI administrator

• Bilanţ + balanţă decembrie 2011 - semnate şi stampilate

• Bilanţ + balanţă iunie 2012 - semnate şi stampilate

• Bilanţ + balanţă decembrie 2012 - semnate şi stampilate

• Bilanţ + balanţă iunie 2013 - semnate şi stampilate

• Ultima balanţă încheiată - semnată şi stampilată

 

Persoane fizice autorizate [PFA]


• Act de identitate (copie)

• Adeverinţă de practicare a meseriei, de liberă practică

• Autorizaţia de funcţionare şi/sau decizia de înfiinţare/înregistrare

• Acte de identitate ale reprezentanţilor legali şi ale eventualelor persoane împuternicite, iar în cazul celor din urmă împuternicirea (copie)

• Hotărâre privind achiziţia bunului (în original)

• Împuternicire pentru persoana desemnată să încheie contractul de leasing, dacă este cazul (în original)

• Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (în original)

• Declaraţia de impunere finală pe ultimii 2 ani încheiaţi, declaraţia de impunere anticipată pe anul în curs (copie, dar se prezintă şi în original pentru conformitate)

• Registrul de încasări şi plăţi pe anul în curs (copie)

• Cerere de finanţare completată de către client, cu toate informaţiile necesare, semnată şi ştampilată în original

• Alte documente (copii) ce pot atesta sursa veniturilor suplimentare (declaraţie venit global, contract de închiriere, etc.); se prezintă şi în original pentru conformitate


Persoane fizice


• Cerere de finanţare, cuprinzând şi acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – formular standard (se vor completa atât datele solicitantului, cât şi cele ale soţului/soţiei/girantului, dacă este cazul)(în original)

• Carte de Identitate (copie)

• Fişă fiscală pentru anul anterior celui în care se solicită finanţarea (în limitele legale, copie), semnată şi stampilată de către angajator pentru conformitate

• Adeverinţă de salariu net pe ultimele 6 luni - formular standard (în original)

• Contract individual de muncă, cu număr de înregistrare în Registrul de Evidenţă a Salariaţilor pentru situaţia în care a fost încheiat ulterior datei de 01.01.2011, respectiv cu ştampilă de la ITM pentru situaţia în care a fost încheiat anterior datei de 01.01.2011, precum şi orice acte adiţionale la contractul individual de muncă, semnate şi stampilate de către angajator pentru conformitate (copie)

• Copie a paginii din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor, ce cuprinde înscrierile despre solicitantul finanţării, semnată şi stampilată de angajator pentru conformitate

• Orice alte documente din care rezultă venituri suplimentare ale clientului (copii)

• Factură recentă de utilităţi de la adresa de domiciliu (copie)

• Specimen de semnătură al persoanei care semnează contractul de leasing: specimen de semnatură în bancă SAU orice act semnat în fata unui notar public (inclusiv specimen de semnatură legalizat de un notar public) SAU copie permis de conducere SAU copie paşaport