»Leasing»Documente necesare

Documente necesare întocmirii dosarului de leasing

Persoane juridice

 • Actul de identitate al persoanei desemnate sa semneze contractul;
 • Certificatul unic de inregistrare;
 • Certificat de inregistrare fiscala (in scopuri de TVA);
 • Actul constitutiv;
 • Ultimele 2 bilanturi contabile (anual si semestrial) insotite de dovada de depunere la organul abilitat si de balantele de verificare analitice aferente;
 • Ultima balanta de verificare analitica incheiata;
 • Balanta analitica a conturilor 401 si 411, care va contine: sold la inceputul anului, rulaj curent, rulaj cumulat si sold final;
 • Situatia ratelor de leasing / credit aflate in sold la data ultimei balante, conform model atasat;

Persoane fizice autorizate [PFA]

  Documente solicitant:
 • Certificatul unic de inregistrare – copie;
 • Autorizatia de activitate a solicitantului si certificatul fiscal (codul fiscal - daca este cazul) sau autorizatia de libera practica - copie;
 • Actul de identitate al persoanei autorizate – original;
 • Acord de verificare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – 2 exemplare pentru PFA si 2 exemplare pentru PF;

 • Documente contabile:
 • Copie dupa Registrul de Incasari si Plati pe anul current;
 • Declaratia privind veniturile realizate pentru anul fiscal incheiat / Dispozitia de Impunere Definitiva pentru ultimul an fiscal incheiat;
 • Declaratia privind veniturile estimate pentru anul in curs / Decizia de impunere provizorie cu plati anticipate pentru anul fiscal in curs;
 • Situatia leasing/credit la ultima luna incheiata: atat pentru PFA cat si pentru PF (se vor completa 2 tabele);

Persoane fizice

 • Cerere de finantare, cuprinzând si acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – formular standard (se vor completa atât datele solicitantului, cât si cele ale sotului/sotiei/girantului, daca este cazul)(în original)
 • Carte de Identitate (copie)
 • Fisa fiscala pentru anul anterior celui în care se solicita finantarea (în limitele legale, copie), semnata si stampilata de catre angajator pentru conformitate
 • Adeverinta de salariu net pe ultimele 6 luni - formular standard (în original)
 • Contract individual de munca, cu numar de înregistrare în Registrul de Evidenta a Salariatilor pentru situatia în care a fost încheiat ulterior datei de 01.01.2011, respectiv cu stampila de la ITM pentru situatia în care a fost încheiat anterior datei de 01.01.2011, precum si orice acte aditionale la contractul individual de munca, semnate si stampilate de catre angajator pentru conformitate (copie)
 • Copie a paginii din Registrul de Evidenta a Salariatilor, ce cuprinde înscrierile despre solicitantul finantarii, semnata si stampilata de angajator pentru conformitate
 • Orice alte documente din care rezulta venituri suplimentare ale clientului (copii)
 • Factura recenta de utilitati de la adresa de domiciliu (copie)
 • Specimen de semnatura al persoanei care semneaza contractul de leasing: specimen de semnatura în banca SAU orice act semnat în fata unui notar public (inclusiv specimen de semnatura legalizat de un notar public) SAU copie permis de conducere SAU copie pasaport