»Leasing»Documente necesare

Documente necesare întocmirii dosarului de leasing

Persoane juridice

 • Copie CUI + copie CIF
 • Act constitutiv, statut si acte aditionale
 • Copie CI administrator
 • Bilant + balanta decembrie 2011 - semnate si stampilate
 • Bilant + balanta iunie 2012 - semnate si stampilate
 • Bilant + balanta decembrie 2012 - semnate si stampilate
 • Bilant + balanta iunie 2013 - semnate si stampilate
 • Ultima balanta încheiata - semnata si stampilata

Persoane fizice autorizate [PFA]

 • Act de identitate (copie)
 • Adeverinta de practicare a meseriei, de libera practica
 • Autorizatia de functionare si/sau decizia de înfiintare/înregistrare
 • Acte de identitate ale reprezentantilor legali si ale eventualelor persoane împuternicite, iar în cazul celor din urma împuternicirea (copie)
 • Hotarâre privind achizitia bunului (în original)
 • Împuternicire pentru persoana desemnata sa încheie contractul de leasing, daca este cazul (în original)
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (în original)
 • Declaratia de impunere finala pe ultimii 2 ani încheiati, declaratia de impunere anticipata pe anul în curs (copie, dar se prezinta si în original pentru conformitate)
 • Registrul de încasari si plati pe anul în curs (copie)
 • Cerere de finantare completata de catre client, cu toate informatiile necesare, semnata si stampilata în original
 • Alte documente (copii) ce pot atesta sursa veniturilor suplimentare (declaratie venit global, contract de închiriere, etc.); se prezinta si în original pentru conformitate

Persoane fizice

 • Cerere de finantare, cuprinzând si acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – formular standard (se vor completa atât datele solicitantului, cât si cele ale sotului/sotiei/girantului, daca este cazul)(în original)
 • Carte de Identitate (copie)
 • Fisa fiscala pentru anul anterior celui în care se solicita finantarea (în limitele legale, copie), semnata si stampilata de catre angajator pentru conformitate
 • Adeverinta de salariu net pe ultimele 6 luni - formular standard (în original)
 • Contract individual de munca, cu numar de înregistrare în Registrul de Evidenta a Salariatilor pentru situatia în care a fost încheiat ulterior datei de 01.01.2011, respectiv cu stampila de la ITM pentru situatia în care a fost încheiat anterior datei de 01.01.2011, precum si orice acte aditionale la contractul individual de munca, semnate si stampilate de catre angajator pentru conformitate (copie)
 • Copie a paginii din Registrul de Evidenta a Salariatilor, ce cuprinde înscrierile despre solicitantul finantarii, semnata si stampilata de angajator pentru conformitate
 • Orice alte documente din care rezulta venituri suplimentare ale clientului (copii)
 • Factura recenta de utilitati de la adresa de domiciliu (copie)
 • Specimen de semnatura al persoanei care semneaza contractul de leasing: specimen de semnatura în banca SAU orice act semnat în fata unui notar public (inclusiv specimen de semnatura legalizat de un notar public) SAU copie permis de conducere SAU copie pasaport